Y TINCER 1977, 2002,2007,2008-14


Y TINCER 2015-2020Mynegai i 10 rhifyn cyntaf Y Tincer

Hysbysebu: Telerau

Cylchrediad 800. Tudalen lawn 120 punt hanner tudalen 80 punt; chwarter tudalen 50 punt. Maint lan i 4cm x 6cm, 40 punt am ddeg rhifyn (4 punt y rhifyn am 6-10 rhifyn / 6 phunt y rhifyn am 1-5 rhifyn). Maint dros 4cm x 6 cm a lan i 6cm x 9cm, 60 punt am ddeg rhifyn (6 punt y rhifyn am 6-10 rhifyn / 8 bunt y rhifyn am 1-5 rhifyn).
Dyddiad cau: y dydd Gwener trannoeth y dydd Iau cyntaf o'r mis fel arfer. Cysyllter â Cêt Morgan, Swyddog Hysbysebion.

Y TINCER

Mae Trefeurig yn un o bum plwyf dalgylch papur bro y Tincer, a sefydlwyd ym 1977 (cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ym Medi 1977) ar gyfer plwyfi Genau'r-glyn, (Llandre, Dôl-y-bont); Trefeurig, (Penrhyn-coch, Pen-bont Rhydybeddau, Capel Madog, Capel Dewi); Tirymynach (Bow Street, Dolau,) a'r Borth. Yn Ionawr 1982, yn dilyn cais i fod yn rhan o'r papur, ymunodd plwyf Melindwr (pentrefi Pen-llwyn/Capel Bangor, Goginan a Chwmrheidol/Aber-ffrwd). Ceir detholiad o straeon o'r Tincer o'r cyfnod Medi 2009 - Mehefin 2012 a lluniau o'r ardal ar BBC Lleisiau lleol

YR ENW

Y Tincer

Dewiswyd yr enw gan mai dyma ardal y nofelydd Tom MacDonald (1900-1980). Fe'i ganwyd yn Llandre i rieni o dinceriaid Gwyddelig. Ar ôl bod ym Mhrifysgol Aberystwyth bu'n newyddiadurwr a golygydd papur newydd yn Lloegr, China, Awstralia ac am ddeng mlynedd ar hugain (30) yn Ne Affrica, nes iddo ddychwelyd i Gymru ym 1965.
Cyhoeddodd chwe nofel yn Saesneg - Gareth the ploughman (1939), (a gyfieithwyd i'r Gymraeg gan Nansi Griffiths fel Croesi'r bryniau (1981); The peak (1941), Gate of gold (1946), The black rabbit (1948), How soon hath time (1950), a The song of the valley (1951), pob un wedi ei lleoli yng Nghymru.

Ysgrifennodd hefyd ddwy nofel Gymraeg Y nos na fu (1974) a Gwanwyn serch (1982) a gyhoeddwyd ar ôl ei farw, a hefyd gyfrol o atgofion Y Tincer tlawd (1971) a gyfieithwyd yn The white lanes of summer (1975). Mae'r gyfrol o atgofion am ei blentyndod yng Ngorllewin Cymru yn y blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf (1914-8). Mae'r enw yn awgrymu fod y Tincer yn casglu newyddion wrth fynd oddi amgylch yr ardal.

Cyhoeddir yn fisol o Fedi i Fehefin gan Bwyllor y Tincer; ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru; argreffir gan Y Lolfa, Tal-y-bont. Cylchrediad: 800. Rhifyn Medi 2008 ymlaen mewn lliw llawn.

SWYDDOGION

Golygydd:
Ceris Gruffudd Rhos Helyg 23 Maesyrefail Penrhyn-coch ABERYSTWYTH Ceredigion SY23 3HE
(01970 828017)

Teipydd: Iona Bailey
Cysodydd: Elgan Griffiths
Cadeirydd: Richard Owen
Is-Gadeirydd a Threfnydd Cyfeillion y Tincer: Bethan Bebb, Penpistyll, Cwmbrwyno. Goginan (880228)
Ysgrifennydd: Iona Davies, Y Nyth, Llanilar, SY23 4NZ 01974 241087
Trysorydd: Hedydd Cunningham Tyddyn-Pen-y-Gaer, Llandre (01970 820652)

Hysbysebion: Cêt Morgan, Fferm Glanfrêd, Lôn Glanfrêd, Llandre SY24 5BY 07966 510195]
Trefnydd Gwerthiant:Lila Piette, Llys Hedd, Bow Street (01970 820223)
Tasg y Tincer: Anwen Pierce, 3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP (01970 828 337)

GOHEBYDDION LLEOL


Aber-ffrwd a Chwmrheidol Mrs Beti Daniel, Glyn Rheidol (01970 880 691)
Y Borth Grace Bailey, Pencarreg, Stryd Fawr, Y Borth (01970 871462)
Esther Prytherch 07968 593078
Bow Street
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, Bow Street (01970 828 102);
Lynn Phillips, 1 Cae'r Odyn (01970 820 908);
Anwen Pierce, 3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP (01970 828 337);
Maria Owen, Swyddfa'r Post (01970 828 201)
Capel Bangor/Pen-llwyn

Capel Madog, Cefn-llwyd a Capel Dewi
Eirian Hughes, Lluest Fach (01970 880 335);
Elwyna Davies, Tyncwm (01970 880 275);
Dei Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch (01970 623 660)
D�l-y-bont
Mrs Llinos Evans, D�lwerdd (01970 871 615)
Dolau
Mrs Margaret Rees, Seintwar (01970 828 309)
Goginan
Mrs Bethan Bebb, Penpistyll, Cwmbrwyno (01970 880 228)
Llandre
Mrs Nans Morgan, Dolgwiail (01970 828487)
Penrhyn-coch
Mrs Mairwen Jones, 7 Tan-y-berth (01970 820 642)
Trefeurig
Mrs Edwina Davies, Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau (01970 828 296)

Y Tincer trwy'r post
Pris 10 rhifyn - �18 (�7 drwy e-bost).
Cysylltwch �'r Trefnwyr - Euros ac Edryd Evans, 33 Maes Afallen, Bow Street, Ceredigion SY25 5BL

Camera'r Tincer:
Ar gael i unrhyw un yn yr ardal sydd am ei fenthyg i dynnu llun ar gyfer y papur. Cysylltwch �: Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, Bow Street (01970 828 102)

Mae'r Tincer ar werth yn:
Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch
Garej Tŷ Mawr, Penrhyn-coch
Garej Rhydypennau
Inc, Aberystwyth
Siop Spar, Bow Street
Siop Nisa, Y Borth
Siop Premier y Borth
Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru
CK's, Waunfawr
Siop y Pethe, Aberystwyth
Premier Tal-y-bont