Newyddion

Coronafeirws
coron

(25-03-2020) mwy...
Coronafeirws Hunanynysu?
penrhyn

(23-03-2020) mwy...
Eglwys Sant Ioan Helen Palmer yn sôn am gasgliad Florrie Hamer a stad Gogerddan.
helen

(04-03-2020) mwy...
Eisteddfod 2020 Te ac adloniant yn y Neuadd
dewi


dewi1

(01-03-2020) mwy...
Llwybr droed o Benrhyn-coch i IBERS/Bow St: "STOP THE CHOP"?
clawdd


clawdd


clawdd

(20-02-2020) mwy...
Newyddion i gyd
Dilynwch ni arDilynwch ni ar facebook
Trefeurig arTrefeurig ar twitter

CORONAFEIRWS


Myfyrdod gan Y Parchg Peter Thomas Geiriau i'n Cynnal 1: Duw Gyda ni
31/3/20 Amserlen Newydd dros dro - Mid Wales Travel


bwsY TINCER


25/3 Oherwydd y sefyllfa bresennol mae'n amhosibl cyhoeddi Y Tincer y mis yma yn ei ffurf arferol. Ond gan fod y papur yn cael ei baratoi'n ddigidol penderfynwyd dod â fersiwn ddigidol yn unig allan. Mae'r cyswllt rhwng y golygydd a'r dylunydd a hefyd 98 y cant o'r gohebyddion arferol trwy ebost.


Gwahoddir y gohebyddion arferol ac eraill i yrru deunydd i YTincer@gmail.com. Mae'r dyddiad cau wedi ei ymestyn i dydd Gwener 3 Ebrill. Wythnos yn ychwanegol felly i lunio adroddiad neu orffen yr erthygl yna sydd ar ei hanner ers tro!


Bydd modd dosbarthu y rhifyn trwy ei yrru trwy ebost, a bydd hefyd ar gael ar dudalen Y Tincer ar wefan Trefeurig yn ogystal â rhai gwefanau eraill fel Bro Aber360 Ni chodir tâl am y rhifyn hwn.


23/3 Mae PATRASA wedi penderfynu cau'r Cae Chwarae a'r Cyrtiau Tennis ar unwaith. Bydd y gatiau ar glo. Os gwelwch yn dda, peidiwch â dringo drostynt a defnyddio'r cyfarpar.Hynanynysu?


Cysylltwch â'r SIOP - sioppenrhyn@btinternet.com - 828312Neu GAREJ TYMAWR - 828330


24/3 Oriau Agor 9.00-5.00. 2 gwsmer yn unig yn y siop yr un prydcarfer1Mae Cyng. Dai Mason yn datblygu grŵp i roi cymorth i bobol hŷn neu fregus yn ein cymuned.


GOFAL TREFEURIG CARE GROUP - nawr yn fyw ar Facebook. Ar gyfer Penrhyn-coch a'r pentrefi cyfagos. Croeso i chi YmunoCysylltwch gyda Dai (Dai.Mason@ceredigion.gov.uk) neu Delyth James (delythjames700@gmail.com)DIM BORE COFFI yn Neuadd yr Eglwys tan mis Mai

CANSLWYD gemau pêl-droed tan 4 Ebrill

CANSLWYD Cinio Cymdeithas y Penrhyn

CANSLWYD Cinio Cymunedol am y tro

GOHIRIWYD Cystadleuaeth Pel-droed Eric ac Arthur Thomas - tan 4/5 Gorffennaf

GOHIRIWYD Sesiwn BroAber_360 nos Iau 19/3

CANSLWYD CYMANFA GANU UNEDIG GOGLEDD CEREDIGION 3 Mai

CANSLWYD - EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 24/25 Ebrill

CAPEL HOREB: Yn unol ^a chyfarwyddyd diweddaraf y Llywodraeth ni chynhelir oedfaon na Chlwb Sul am gyfnod amhenodol. OS OES ANGEN CYMORTH YMARFEROL AR UNRHYW UN RHOWCH WYBOD - golygydd@trefeurig.org. Cymerwch ofal!

EGLWYS S IOAN: Ni fydd gwasanaethau ar y Sul neu ar adegau eraill (gan gynnwys Llan Llanast a Chlwb Sul) hyd nes bod datganiad yn dod sy'n nodi yn wahanol. Mae hyn yn ganlyniad i'r sefyllfa Coronafeirws.

CAPEL MADOG: dim oedfaon

YSGOLION Y SIR yn cau Gwener 20 Mawrth 2020
 


==

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2019:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

04/04/2020: Twrnament Pêl-droed Eric ac Arthur Thomas: GOHIRIWYD 4/5 Gorff
mwy...

08/04/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

08/04/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol: CANSLWYD
mwy...

22/04/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol: CANSLWYD
mwy...

24/04/2020: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch: CANSLWYD
mwy...

25/04/2020: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch: CANSLWYD
mwy...

08/05/2020: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

13/05/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

20/05/2020: Y Tincer
Dyddiad cyhoeddi mwy...

27/05/2020 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn