Trip Cymdeithas y Penrhyn 20.6.2015 (De Penfro)


Cilgeti 1
Cilgeti 1

Olion y gwaith haearn 2
Olion y gwaith haearn 2

Olion y gwaith haearn 3
Olion y gwaith haearn 3

Cilgeti 1866
Cilgeti 1866

Amroth ar lan y môr
Amroth ar lan y môr

Gwrando'n astud 1
Gwrando'n astud 1

Gwrando'n astud 2
Gwrando'n astud 2

Gwrando'n astud 3
Gwrando'n astud 3

Gwrando'n astud 4
Gwrando'n astud 4

Eglwys St Issel
Eglwys St Issel

Carreg fedd haearn!
Carreg fedd haearn!

Crwydro'r fynwent
Crwydro'r fynwent

Coppet Hall dan ddaear
Coppet Hall dan ddaear

Olion y Diwydiant glo
Olion y Diwydiant glo

Castell Caeriw
Castell Caeriw

Croes Caeriw
Croes Caeriw

Carreg wahanol ar y top
Carreg wahanol ar y top

Dyfed yn esbonio'r hanes
Dyfed yn esbonio'r hanes

Diolch i Dyfed a Sian
Diolch i Dyfed a Sian

Y Gymdeithas ar daith 2015
Y Gymdeithas ar daith 2015