Brownies

Brownies: ar gyfer merched 7-10 oed
Manylion cyswllt: Wendy Reynolds (01970) 820 124; Glenys Morgan (01970) 828 645
mwy...

Capel Madog

Un o gapeli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw Capel Madog ac mae iddo 26 o aelodau ar hyn o bryd. Cynhelir gwasanaeth yng Nghapel Madog bob dydd Sul am 2 o'r gloch. Y gweinidog presennol yw'r Parchg Watcyn James, sydd yn bugeilio ar ofalaeth y Garn
mwy...

Capel Siloa, Cwmerfyn

Daeth Siloa i fod fel cangen o Eglwys Annibynnol Salem Coedgruffydd yn 1866, a Salem yn ei thro yn un o'r achosion hynny a sefydlwyd gan Azariah Shadrach yng ngogledd Ceredigion. Mae gan Siloa 21 o aelodau. Cynhelir gwasanaeth am 2 o'r gloch unwaith y mis rhwng dechrau Mawrth a diwedd Hydref.Y swyddogion presennol yw Dafydd Elwyn Jones (ysgrifennydd), Dilys Jones (trysorydd) a Margaret Mason Pollack (organyddes).
Manylion cyswllt: The Secretary/ Yr Ysgrifennydd (01970 615267).
mwy...

Clwb Cŵl

Clwb ar ôl Ysgol: Llun a Gwener 3.30-5.30. £6 y sesiwn; ôl ail blentyn.
Clwb Gwyliau 8.30-5.30: £20 y diwrnod; £18 ar gyfer yr ail blentyn.
Manylion cyswllt: Delyth James neu Katy Nash 07972 315392
mwy...

Cylch Meithrin Trefeurig

Mae Cylch Meithrin Trefeurig eisoes wedi ennill y Cylch Rhagorol a'i amcan yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o dan 4 oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Cylch ar agor ar ddydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau a Gwener o 9.05 y.b. - 12.00 y.p. yn y Caban, ger yr Ysgol.


Manylion cyswllt: (9-12, Llun/Mon-Gwen/Fri)
mwy...

Cylch Ti a Fi

Lle ar gyfer rhieni a'r rhai sy'n gofalu am blant i gyfarfod mewn awyrgylch anffurfiol. Ail lansio 19.3.2014.
mwy...

Cymdeithas y Penrhyn

Cymdeithas ddiwylliannol yw Cymdeithas y Penrhyn a sefydlwyd yn Hydref 1987. Mae'n cyfarfod bob mis rhwng Medi a Chwefror, a hynny, fel arfer, ar drydedd nos Fercher y mis yn Festri Horeb am 7.30 p.m.
Manylion cyswllt: Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch (01970 828017)
mwy...

Eglwys Sant Ioan

Mae Eglwys Sant Ioan wedi bod yn lle i Gristionogion addoli ers 1881. Mae'r gwasanaethau yn ôl trefn yr Eglwys yng Nghymru ac estynnir croeso cynnes i newydd-ddyfodiaid, ymwelwyr a phlant.
mwy...

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

Hanes Eisteddfod Penrhyn-coch a rhestr o enillwyr y Gadair.
Lluniau 2008-2019.
mwy...

Grŵp Celf a Chrefft Penrhyn-coch

Rydym yn cwrdd bob Dydd Llun yn Neuadd yr Eglwys 2.00-4.00 pm. Byddwn yn ailddechrau 10 Medi 2018. Croeso i bawb sydd â diddordeb mewn celf, gwau neu wniadwaith.
celf


celf


celf


celf


Manylion cyswllt: Gwenan Price

Horeb, Eglwys y Bedyddwyr, Penrhyn-coch

Sylfaenwyd Horeb, Eglwys y Bedyddwyr, Penrhyn-coch yn 1788. Elwodd yr eglwys o'r penderfyniad a wnaethpwyd yn 1986 i dderbyn yr egwyddor o weinidogaeth fro ac eglwys rydd-aelodaeth, a pharhaodd cyfanswm yr aelodau o gwmpas y 100 ers sawl blwyddyn. Trefn arferol y gwasanaethau yw oedfaon am 2.30 ar y Sul cyntaf a'r trydydd o'r mis ac am 10.30 ar yr ail Sul (pan gynhelir oedfa deuluol), ar pedwerydd Sul, ac ar y pumed pan mae pum Sul yn y mis. Mae oedfa gyntaf y mis fel rheol yn oedfa gymun. Beth am ein dilyn ar y Trydar: @HorebPenrhyn
Manylion cyswllt: Ceris Gruffudd
mwy...

Merched y Wawr Penrhyn-coch

Cynhelir cyfarfodydd yn Neuadd y Penrhyn am 7.30 ar yr ail Nos Iau o'r mis (o fis Medi at fis Mai). Gweler y Dyddiadur am raglen eleni.
Manylion cyswllt: Sharon Jones (01970) 828982/07967876180
mwy...

PATRASA

Pwyllgor hollol wirfoddol sy'n cynnal a chadw'r parc a'r cyrtiau tennis yn y pentref. Cynhelir y pwyllgorau ar yr 2il nos Fercher o bob yn ail fis o Mis Medi tan Gorffennaf yn Neuadd y Penrhyn am 7.30.Trefnir nosweithiau clirio o Fis Ebrill i Fis Medi i gadw'r Parc yn daclus. Mae angen gwirfoddolwyr - dewch i helpu i gadw'r parc.
Cad.: Clare Larke 07922 360 813 Ysg.: Manon Reynolds 07772 556584 Ysg digwydd: Glenys Morgan 07792 967925
Manylion cyswllt: Ysg. / Sec.: Manon Reynolds 07772 556584
mwy...

Plaid Cymru Cangen Bro Dafydd


Manylion cyswllt: Richard Owen 820168
mwy...

Salem Coedgruffydd Eglwys Annibynnol Gymraeg [Ar werth 2019]

Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1824; fe'i hailadeiladwyd yn 1850 a helaethwyd ef yn 1864. I gyrraedd y capel ewch trwy bentref Penrhyn-coch ar hyd ffordd Penbont-rhyd-y-beddau, a chymryd y ffordd gyntaf ar y chwith ar ôl mynd heibio Capel Horeb. [AR WERTH 2095]
mwy...

Sioe Penrhyn-coch


Manylion cyswllt: Anne James, Penbanc

Sioe Trefeurig


mwy...