Eglwys Sant Ioan Penrhyn-coch


A Loat


Y Parchg Andrew Loat (2014

S. JOHN'S CHURCH, PENRHYN-COCH


beibl


Eglwys Sant IoanArddangosfa - Byd Bach Dr Clive Williams a Gwaith Seren Jenkins, yn Neuadd yr Eglwys, 28.9.19


Clive


Seren


eglwys

Hanes yr Eglwys
Beddargraffiadau Eglwys Sant Ioan (2009), M A James
Cyngerdd Croeso Cynnes 27/2/2011 - Rhaglen Clawr
Cyngerdd Croeso Cynnes 27/2/2011 - Rhaglen Cynnwys

Y Parchg John P Livingstone
Ficer y Plwyf ( -2012)Y Parchg John LivingstoneAgored i bawb

Ysgol Sul


Croesewir plant o bob oed ar y Sul yn Neuadd yr Eglwys am 10.45 yb yn ystod tymor yr ysgol. Mae'r gweithgareddau yn cynnwys Celfyddyd, Gemau, Hanesion, Drama, Cerddoriaeth, Parti Nadolig, Gweithdy Pasg. Mae diogelwch ein plant o bwysigrwydd mawr i ni ac mae'r ymholiadau angenrheidiol cyfreithiol wedi eu cwblhau am bob athrawes Ysgol Sul. Mae hwn yn Blwyf Diogel rhag Niwed.

Athrawon Ysgol Sul

Mrs Margaret Evans, Glanaber, Penyberth Road, Penrhyn-coch Ff?n: 01970 828620
Mrs Marianne Powell, Leacroft, Llandre, Ff?n: 01970 828064

Fe'u cefnogir gan y canlynol:
Mrs Norma Collins; Mrs Joanne Thomas

Wardeiniaid yr Eglwys
Mrs Edwina Davies, Darren Villa, Penbontrhydybeddau, SY23 3EZ Ff?n: 01970 828296
Mrs Gwyneira Marshall, Bro Gerddan, Penrhyn-coch, SY23 3ED Ff?n: 01970 828557

Urdd y Gwragedd


Cyfarfod ar y nos Lun cyntaf o'r mis am 7yh yn Neuadd yr Eglwys. Rhaglen amrywiol rhwng mis Medi a mis Mai. Croeso cynnes i bawb. Cysylltwch â:

Mrs Mair Jenkins, Cwmbwa, Penrhyn-coch, Ff?n: 01970 828263

Priodasau


Os ydych yn ystyried priodi bydd y Ficer yn hapus i drafod pwysigrwydd arbennig sacrament y briodas Gristionogol.

Bedydd


Mae'r sacrament o Fedydd ar gael i bob baban ac oedolyn. Fel arfer cynhelir y Bedyddio yn ystod Gwasanaethau'r Sul. I drafod Bedydd baban neu oedolyn, cysylltwch gyda'r Ficer os gwelwch yn dda.

Addoli yn Eglwys Sant Ioan


Mae Eglwys Sant Ioan wedi bod yn lle i Gristionogion addoli ers 1881. Mae'r gwasanaethau yn ?l trefn yr Eglwys yng Nghymru ac estynnir croeso cynnes i newydd-ddyfodiaid, ymwelwyr a phlant. Yn ystod salwch darperir Cymun yn y cartref, ac mae'r Ficer hefyd yn ymweld ?'r plwyfolion mewn ysbytai a'u cartrefi.
Mae Dosbarthiadau Conffyrmasiwn i Oedolion a Phobl Ifanc. Mae cymorth i'w gael gyda galar. Yr ydym yn eich croesawu ac yn eich gwahodd i rannu'r ffydd. Cysylltwch gyda'r Ficer am fanylion.

Gwasanaethau


Gwasanaethau Dwyieithog
Sul 1af: 10.45 yb Cymun Bendigaid; 2ail Sul: 10.45 yb Cymun Bendigaid; 3ydd Sul: 10.45 yb Cymun Bendigaid; 4ydd Sul: 10.45 yb Boreol Weddi; 5ed Sul: 2.30 yh Hwyrol Weddi

Gwasanaethau Eraill
Cynhelir Gwasanaethau arbennig yn ystod y Nadolig a'r Pasg. Byddwn hefyd yn dathlu Dyddiau Sanctaidd yn ystod yr wythnos. Galwch i mewn er mwyn gweld beth yr ydych yn ei golli.

Taith gerdded Ann Griffiths 18 Ebrill 2009

Taith gerdded Ann Griffiths 18 Ebrill 2009


Taith gerdded Ann Griffiths 18 Ebrill 2009

Taith gerdded Ann Griffiths 18 Ebrill 2009