Newyddion

Gwely a Brecwast ym Mhenrhyn-coch
bb

(07-05-2016) mwy...
Heol ar Gau (Posib)
gordd

(06-05-2016) mwy...
Llongyfarchiadau i Dai Mason Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2016-17
dai

(01-05-2016) mwy...
Llongyfarchiadau i Clwb Penrhyn-coch Llongyfarchiadau i Clwb Penrhyn-coch am ennill y bencampwriaeth a dyrchafiad tymor nesaf. (01-05-2016) mwy...
PERO wedi dod adref!
pero


Mae stori Pero, Penbanc ym mhob papur dyddiol heddiw (26-04-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016


Taith clybiau pêl-droed i ddathlu cyffro'r Ewros gyda'r cefnogwyr

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch Mercher 25 Mai AMSERLEN
Eirian


Eirian Reynolds Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig

2016-17

 


A oes unrhyw gricedwr 16 oed a throsodd a hoffai ymuno â'r criw da o fois lleol sy'n chwarae i Benrhyn-coch yn y Gynghrair Ganol Wythnos leol - y tim sy wedi ennill y Gynghrair 21 o weithiau yn y 25 mlynedd diwethaf? Cysylltwch â Kevin Jenkins 07896 704909


LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCHY wobr nawr yn £6050. Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.Dewis nesaf 15 Mai.

Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth James, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont


Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau


Neges oddi wrth Glwb Pêl-droed Penrhyn-cochRhwng marcio'r cae bnawn Gwener a bore Sadwrn cafwyd dim llai na 9 darn o faw ci - nid yn unig o gwmpas y cae ond 3 darn ar y cae!


Cadwch oddi ar y cae pêl-droed a chliriwch faw eich ci
Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn - Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol - Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen - Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

25/05/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

25/05/2016 (5.30): Taith clybiau pêl-droed i ddathlu cyffro'r Ewros gyda'r cefnogwyr. Taith S4C
Mae croeso i gefnogwyr ymuno â chriw cyflwyno Euro 16 S4C yn y digwyddiadau rhad ac am ddim pan fydd y cyflwynydd Dylan Ebenezer neu'r sylwebydd Nic Parry, yn cadw cwmni i gyn chwaraewyr fel Malcolm Allen, Iwan Roberts ac Owain Tudur Jones. mwy...

27/05/2016 (7.30 for 8.00): Cinio a Chyflwyniadau - CP Penrhyn-coch
Noson Cinio a Chyflwyniadau. Ticedi £10 sy'n cynnwys pryd gan Carferi Clive ac adloniant. Gwisg smart. Y ticedi ar gael o'r Clwb neu unrhyw aelod o'r Pwyllgor. Cofiwch mae'r tocynnau yn debygol o fynd yn gyflym oherwydd llwyddiant y tymor. mwy...

29/05/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg Wyn Morris mwy...

29/05/2016 (2.00): Madog
Y Parchg R W Jones mwy...

29/05/2016 (12.30): Twrnament Golf Agored Penhyn-coch 2016
Er cof am Cyril's Keys. Clwb Golff Capel Bangor. Barbeciw 5.30+ mwy...

05/06/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
mwy...

08/06/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

10/06/2016 (7.30): Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch
Noson Rasus Moch; Ocsiwn Hwyl; Raffl; Barbeciw; Bar mwy...

22/06/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

23/06/2016 (7.00-10.00): DIWRNOD ETHOLIADAU EWROP
DIWRNOD ETHOLIADAU EWROP mwy...

09/07/2016 (2.30): Penrhyn-coch v Port Talbot

penrhyn

mwy...

10/07/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
Cymun mwy...

16/07/2016 (2.30): Penrhyn-coch v Hwlffordd

penrhyn

mwy...

20/07/2016 (7.30): Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch
Cyfarfod Blynyddol
Cyfarfod Blynyddol mwy...

22/07/2016 (7.30): Penrhyn-coch v Llanidloes

penrhyn

mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu