Newyddion

Y Tincer Mai 2016 Mai 2016 (23-06-2016) mwy...
Cymorth Cristnogol Cymorth Cristnogol: Casgliad 2016 = £1175.34. (22-06-2016) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig Cadeirydd Newydd 2016-17 Eirian Reynolds
Eirian

(16-06-2016) mwy...
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch Mercher 25 Mai Taith clybiau pêl-droed i ddathlu cyffro'r Ewros gyda'r cefnogwyr (27-05-2016) mwy...
Gwely a Brecwast ym Mhenrhyn-coch
bb

(07-05-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016


Melin wynt Llety Ifan Hen wedi mynd lan


llety


lety


yr olgyfa o'r garej


A oes unrhyw gricedwr 16 oed a throsodd a hoffai ymuno â'r criw da o fois lleol sy'n chwarae i Benrhyn-coch yn y Gynghrair Ganol Wythnos leol - y tim sy wedi ennill y Gynghrair 21 o weithiau yn y 25 mlynedd diwethaf? Cysylltwch â Kevin Jenkins 07896 704909


LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCHY wobr nawr yn £6050. Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth Jones, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont


Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau


Neges oddi wrth Glwb Pêl-droed Penrhyn-cochRhwng marcio'r cae bnawn Gwener a bore Sadwrn cafwyd dim llai na 9 darn o faw ci - nid yn unig o gwmpas y cae ond 3 darn ar y cae!


Cadwch oddi ar y cae pêl-droed a chliriwch faw eich ci
Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn - Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol - Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen - Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

24/06/2016 (7.00): S Pedr, Elerch
Caws, gwin: Côr Meibion, Aberystwyth; Llond Llaw (Pontrobert); Artistiad Lleol. Llywydd: Iola Wyn. mwy...

25/06/2016 (3.00): PATRASA: Parti yn y Parc GOHIRIWYD
Tynnu'r gelyn; Barbeciw; Stondinau; Castell Bownsio a sleid; Band: Trill-bies

parti

mwy...

25/06/2016: Cymdeithas y Penrhyn
Trip i Wrecsam mwy...

26/06/2016 (10.30): Horeb
Y Parchg Athro D. Densil Morgan mwy...

26/06/2016: Gwyl yr Ysgol Sul, Morlan, Aberystwyth
mwy...

26/06/2016 (2.00): Madog
Y Parchg John Gwilym Jones mwy...

30/06/2016 (7.30): Cylch Meithrin Trefeurig
CCB mwy...

02/07/2016: Horeb / S Ioan
Trip i'r Animalarium, Borth mwy...

02/07/2016 (1.00-3.30): Meithrinfa Gogerddan
Ffair Haf: Barbeciw, Raffl, Gruffalo, Storiau, Crefftau, Castell Sboncio mwy...

03/07/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg John Roberts. Cymundeb. mwy...

03/07/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Judith Morris mwy...

05/07/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

09/07/2016 (2.30): Penrhyn-coch v Port Talbot

penrhyn

mwy...

09/07/2016 (3.00): Eglwys S Ioan
Te, mefus a hufen mwy...

10/07/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
Cymun mwy...

10/07/2016 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris: Oedfa Deuluol mwy...

16/07/2016 (2.30): Penrhyn-coch v Hwlffordd

penrhyn

mwy...

17/07/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

17/07/2016 (10.00): Horeb
Cymorth Cristnogol: Huw Thomas ym Methel mwy...

17/07/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

19/07/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

20/07/2016 (7.30): Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch
Cyfarfod Blynyddol
Cyfarfod Blynyddol mwy...

22/07/2016 (7.30): Penrhyn-coch v Llanidloes

penrhyn

mwy...

24/07/2016 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

24/07/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Adrian Williams mwy...

29/07/2016 (7.30): Penrhyn-coch v Aberystwyth

penrhyn

mwy...

30/07/2016: Treialon Cŵn Defaid
mwy...

31/07/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
mwy...

31/07/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg Andrew Lenny ym Methel, Aberystwyth mwy...

31/07/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Richard Ll Jons mwy...

02/08/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

07/08/2016 (10,00 a 6.00): Horeb
Y Parchg Judith Morris, Bethel mwy...

13/08/2016 (2.30): Caernarfon v Penrhyn-coch
mwy...

14/08/2016 (10,00 a 6.00): Horeb
Y Parchg Eifion Roberts mwy...

14/08/2016 (2.00): Madog
Lyndon Lloyd mwy...

16/08/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

20/08/2016 (2.30): Penrhyn-coch v Mold Alexander

penrhyn

mwy...

20/08/2016: SIOE
Llywyddion: Me a Mrs Ceredig Evans mwy...

21/08/2016 (10,00 a 6.00): Horeb
Cynan Llwyd mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu